Close

Door het bezoeken van deze site aanvaardt u het gebruik van Cookies die het mogelijk maken advertenties op maat aan te bieden, bezoek statistieken bij te houden en het delen van informatie op sociale media vergemakkelijken. Voor meer informatie en om de cookies in te stellen, klik hier

JURIDISCHE INFORMATIE

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Website dient u meerderjarig te zijn en een geldig e-mailadres te hebben. Indien u minderjarig bent, is voorafgaande toestemming van uw ouders nodig.

U kan worden gevraagd om op een formulier verplichte velden in te vullen, die als zodanig zijn aangeduid met een sterretje. In dat geval dient u die velden in te vullen voordat u op de Website komt. Er zal geen rekening gehouden worden met foutieve of onvolledige inschrijvingen.

U erkent dat de gegevens die u aan ons doorgeeft en die worden opgeslagen in onze informatiesystemen juist zijn en als bewijs dienen voor uw identiteit. Wij danken u om eventuele wijzigingen in die gegevens over te maken.

Voor toegang tot de Website en/of bepaalde rubrieken ervan kan het nodig zijn om gebruik te maken van persoonlijke toegangscodes. In dat geval dient u passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat die codes geheim blijven. U kan ze natuurlijk ten allen tijde wijzigen. Echter, het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of bepaalde rubrieken kan gelimiteerd worden ter voorkoming van frauduleus gebruik van die codes. Wij verzoeken u om ons te informeren van elk frauduleus gebruik waarvan u mogelijk kennis van zou krijgen.

In geval van niet-nakoming van de regels omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Website te schorsen. In dat geval zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk informeren.

Ook al doen wij al het mogelijke om de Website ten allen tijde toegankelijk te houden, toch kunnen wij u niet onder alle omstandigheden toegang garanderen. Immers, de toegang tot de Website kan worden onderbroken, onder meer voor onderhoud, updates, of om allerlei andere redenen die buiten onze wil vallen.

 

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor elke schade die zou voortvloeien uit de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot (een deel van) deze Website.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Website en elk der onderdelen waaruit deze bestaat (zoals merken, afbeeldingen, teksten, videobeelden, etc.) zijn beschermd als intellectuele eigendom. De ontwikkeling van deze Website heeft belangrijke investeringen gevergd, alsmede gezamenlijke inspanningen van onze mensen. Om die reden, en tenzij expliciet anders aangegeven in dit schrijven, verlenen wij u uitsluitend het recht om de Website te raadplegen voor uw strikt persoonlijk privégebruik. Alle vormen van gebruik, reproductie of weergave van de Website of van de onderdelen waaruit deze bestaat, geheel of gedeeltelijk, ongeacht op welke drager, voor andere doeleinden, en zeker commerciële, zijn verboden. Bij wijze van uitzondering kunnen wij u expliciet machtigen tot het reproduceren en/of weergeven van de Website, geheel of gedeeltelijk, op bepaalde dragers. Alle dergelijke verzoeken tot toestemming dienen voorafgaand aan ons te worden voorgelegd.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Allereerst maken wij u erop attent dat het gebruik van de Website veronderstelt dat u over de materiële deskundigheid en tevens over de hardware en software beschikt die nodig is voor het gebruik van internet.

Verder herinneren wij u eraan dat internet de veiligheid, beschikbaarheid en de integriteit van gegevenstransmissies niet kan garanderen, en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten, nalatigheden, weglatingen, vertragingen, gebreken (met name veroorzaakt door virussen) van de communicatielijnen, van de computerapparatuur en de software waarop wij geen enkele controle hebben, noch in geval van ongeoorloofd gebruik of van aantasting van de eventuele content die u op deze Website zou kunnen plaatsen. 

a. Algemene verplichtingen van de Gebruiker

Wij verdedigen waarden als tolerantie en respect voor anderen. Om die reden kan deze Website niet worden gebruikt als platform voor het verspreiden van denkbeelden die getuigen van racisme, geweld, vreemdelingenhaat, vijandigheid, schunnigheid of onwettig gedrag.

Bij gebruik van deze Website dient u zich te onthouden van:

- het verspreiden van content die schadelijk, beledigend, verboden of kwaadwillig is, die schade toebrengt aan het privéleven of aan het recht op afbeelding, die aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat;

- de Website te gebruiken voor het bedrijven van politiek, propagande of bekeringsijver;

- het publiceren van reclame- of promotieboodschappen;

- de Chatroom van haar doel afwenden, onder meer door de Website te gebruiken als datingsite; 

- informatie of content te verspreiden die de gevoeligheid van de allerjongsten kan krenken;

- illegale activiteiten te verrichten, die onder meer schade zou toebrengen aan de houders van eigendomsrechten van software, merken, foto’s, afbeeldingen, teksten, videobeelden, etc.

Wij herinneren u eraan dat u zelf de houder dient te zijn van alle rechten en/of vergunningen betreffende de eventuele content die u op deze Website wilt publiceren. Uit dien hoofde raden wij u aan om geen content te publiceren (met name foto’s) die elementen toont van recente architectuur, van reclame of zelfs van kleding waarop het merk zichtbaar zou kunnen zijn (emblemen, logo’s, etc.). Tenslotte wijzen wij u erop dat content (met name foto’s en videobeelden) waarop minderjarigen worden afgebeeld niet toegelaten is op deze Website.

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde content te kunnen verwijderen die in strijd zou zijn met deze algemene verplichtingen van de gebruiker.

b. Bijzondere bepaling betreffende bepaalde rubrieken

Verschillende rubrieken staan u ter beschikking op deze Website: Downloadbare Content, Online toepassingen, Gebruikerscontent, Chatroom, etc. (de «Rubriek(en)»).

(i) Downloadbare Content

Wij kunnen u content op deze Website ter beschikking stellen die u mag downloaden (de «Downloadbare Content»). Door het downloaden of bij het gebruik van die Downloadbare Content verbindt u zich ertoe deze te gebruiken conform deze Gebruiksvoorwaarden.

Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijk privégebruik, kosteloos en voor de wettelijke beschermingstermijn van het auteursrecht, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de Downloadbare Content. Elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de Downloadbare Content dient expliciet door ons te worden toegestaan. Alle dergelijke verzoeken tot autorisatie dienen voorafgaand aan ons te worden voorgelegd. Om contact met ons op te nemen, klik op KERASTASE.BELGIUM@loreal.com

 (ii) Online Toepassingen

Wij kunnen u op deze Website online toepassingen ter beschikking stellen («Online Toepassing»). Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijk privégebruik, kosteloos en voor de duur van de toegang tot de Online Applicatie, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op gebruik van deze Online Toepassing. U verbindt zich ertoe de Aanvraag Online niet te wijzigen, aan te passen, reproduceren, corrigeren, of te verspreiden, noch enig merkteken of eigendomsinscriptie die voorkomt op de Online Toepassing en/of op alle desbetreffende gegevensdragers.

 Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle eventuele onjuistheden betreffende de Online Toepassing via KERASTASE.BELGIUM@loreal.com. Wij zullen dan ons uiterste best doen om die eventuele onjuistheden zo snel mogelijk te verhelpen.

 (iii) Gebruikerscontent

Wij kunnen op deze Website een  ruimte ter beschikking te stellen bestemd voor content van de gebruikers, zoals bijvoorbeeld teksten, foto’s, videobeelden, etc. (de «Gebruikerscontent»).

Door het publiceren van Gebruikerscontent op de Website, verleent u ons hiermee een kosteloze, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en wereldwijde licentie op het gebruik, kopiëren, wijzigen, aanpassen, wijzigen, verspreiden, vertalen, creëren van afgeleide werken, het integreren in andere werken en het verspreiden van die Gebruikerscontent (geheel of gedeeltelijk) op alle media (daaronder begrepen, zonder beperking, deze Website).

De Gebruikerscontent die u op deze Website publiceert is uw keuze en uitsluitend uw verantwoordelijkheid. Wij herinneren u er echter aan dat die Gebruikerscontent niet in strijd mag zijn met geldende wetgeving, met de goede zeden en geen schade mag toebrengen aan de rechten van anderen. Uit dien hoofde behouden wij ons het recht voor om ten allen tijde elke Gebruikerscontent te verwijderen die kennelijk onwettig en/of in strijd met de goede zeden is, en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen.

Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle Gebruikerscontent die naar uw mening in strijd is met geldende wetgeving en/of de goede zeden en/of de principes uiteengezet in dit schrijven en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen, door te klikken op KERASTASE.BELGIUM@loreal.com.

(iv) Chatroom

Wij kunnen op deze Website een ruimte ter beschikking te stellen die u toelaat om te communiceren met andere gebruikers (de «Chatroom»).

De Chatroom dient te worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving, de goede zeden, de principes uiteengezet in dit schrijven, en met eerbied voor de rechten van anderen.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke communicatie gepubliceerd door de gebruikers op onze Chatroom et we behouden ons het recht voor om elke communicatie weg te halen of te verwijderen die wij beschouwen als strijdig met de toepasselijke wetgeving, de goede zeden, de principes hier uiteengezet, die de rechten van anderen zou schenden of wansmakelijk zou zijn.

 

Wij nodigen u uit om ons attent te maken op alle communicatie die naar uw mening in strijd is met geldende wetgeving en/of de goede zeden en/of de hier uiteengezette principes en/of schade toebrengt aan de rechten van anderen, door te klikken op KERASTASE.BELGIUM@loreal.com

4. INFORMATIE VERMELD OP DE WEBSITE

a. Algemene bepalingen

Wij doen al het mogelijke om u te voorzien van juiste en actuele informatie. Echter, door het feit dat het versturen van gegevens en informatie op internet afhankelijk is van een relatieve technische betrouwbaarheid, kunnen wij u geen garantie bieden voor de juistheid van alle informatie op deze Website.

Verder maken wij u erop attent dat er sprake kan zijn van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze Website, met name als gevolg van inbraak door derden. Wij nodigen u uit om onjuistheden of onvolledigheden aan ons door te geven via KERASTASE.BELGIUM@loreal.com.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor de vergissingen of nalatigheden in de informatie beschikbaar op deze Site.

Wij wijzen eveneens elke aansprakelijkheid af voor de schade die zou voortvloeien of ook maar enigszins in verband zou staan met het gebruik van onze Website, met informatie voorgesteld op de Website, Toepassingen gebruikt of ter beschikking gesteld via de Site en/of elke mogelijke rubriek van deze Site.

 b. Informatie over de producten en diensten

Tenzij anders vermeld, vormen de producten en diensten die u op deze Website worden getoond geen verkoopaanbod, maar een algemene voorstelling van het assortiment van producten en diensten die wij verspreiden in het land waarin deze Website wordt verspreid.

 

c. Adviezen en diagnostische instrumenten

Adviezen die worden verstrekt op deze Website en/of diagnostische instrumenten die eventueel ter beschikking staan, zijn eenvoudige simulaties bestemd voor het verkrijgen van adviezen op cosmetologisch gebied.

De hieruit voortvloeiende informatie bestaat uit strikt indicatieve gegevens en kan op geen enkele wijze een medische diagnose of een klinische consultatie vervangen, noch kan het in de plaats treden van een medische behandeling.

Dientengevolge kunnen wij u geen volstrekte voldoening garanderen betreffende de adviezen die resulteren uit het gebruik van die instrumenten en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik dat u daarvan zou kunnen maken.

Indien u aanvullende informatie wenst of in geval van twijfel, raden wij u aan om uw arts te raadplegen en/of contact met ons op te nemen door te klikken op KERASTASE.BELGIUM@loreal.com

 d. Hyperlinks

De hyperlinks aangebracht op deze Website kunnen u verder leiden naar websites uitgegeven door derden waarvan wij de content niet beheersen. Bijgevolg, en aangezien de hyperlinks uitsluitend op deze Website zijn geplaatst om het surfen op internet te faciliteren, zal het raadplegen van websites van derden uw keuze zijn en onder uw exclusieve verantwoordelijkheid vallen.

Voor het overige zal u ons een toestemming moeten verzoeken door te klikken op KERASTASE.BELGIUM@loreal.com, indien u hyperlinks wilt maken naar deze Website.

 e. Cookies

 

Voor meer informatie over “cookies” : www.kerastase.be/nl-be/cookies

5. GEGEVENS MET EEN PERSOONLIJK KARAKTER

Wij kunnen persoonlijke gegevens over u te verzamelen, met name als u (i) zich inschrijft voor een dienst, (ii) een Downloadbare Content downloadt, (iii) gebruik maakt van een rubriek en/of een diagnostisch instrument, (iv) zich inschrijft voor een spel/wedstrijd, (v) ons een e-mail stuurt, (vi) reageert op een onderzoekspeiling of studie.

Deze gegevens met persoonlijk karakter zullen het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking, uitsluitend bestemd voor KERASTASE, en kunnen worden gebruikt op de volgende wijze:

• Statistische onderzoeken: wij compileren en bestuderen uw gegevens om uw profiel vast te kunnen stellen en onze diensten beter te kunnen aanpassen aan uw behoeften. Die statistische onderzoeken zijn strikt vertrouwelijk;

• Opvolging van de klantrelatie: indien u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens bewaard en gebruikt om een antwoord te geven op uw verzoek en te zorgen voor opvolging;

• Levering van diensten: het versturen van nieuwsbrieven, toegang tot bepaalde adviezen, etc.

• Verder, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven door het desbetreffende hokje aan te vinken, kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan onze partners doorgeven die er gebruik van kunnen maken teneinde u informatie te sturen (per e-mail of ander communicatiemiddel) over hun producten en / of diensten.

 

Krachtens de Wetgeving op de bescherming van de Privacy, beschikt u over een recht op toegang, weigering, rectificatie en van verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dat recht ten allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen, vergezeld van een fotokopie van uw identiteitskaart of van uw paspoort, via kerastase.belgium@loreal.com.

6. WIJZIGING VAN DE WEBSITE EN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij kunnen de content en de informatie op deze Website wijzigen, evenals deze Gebruiksvoorwaarden, onder meer om te voldoen aan alle nieuwe wetgeving en/of reglementering en/of om de Website te verbeteren. Elke wijziging zal worden verwerkt in deze Gebruiksvoorwaarden.

7. HOSTING

Het hosten van de website www.kerastase.be is in handen van de vennootschap Nurun 57 boulevard de la Villette, 75010 Paris, statutair gevestigd, en met intracommunautair BTW-nummer n°381 035 039.

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Inleiding

De website www.kerastase.be is eigendom van en worden bestuurd door L’Oréal Belgilux, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel, en met BTW-nummer BE 0403.136.453.

 L’Oréal Belgilux verbindt zich ertoe om uw vertrouwelijkheid online te beschermen. L’Oréal Belgilux meent dat de beste manier om de vertrouwelijkheid van de gebruikers van de website te beschermen is om hen mee te delen welke gegevens verzameld worden en dat ze begrijpen en toestemmen met het gebruik van deze informaties door L’Oréal Belgilux.

 L’Oréal Belgilux kan occasioneel haar privacybeleid aanpassen en deze veranderingen publiceren op deze pagina zodat u steeds op de hoogte bent van de gegevens die L’Oréal Belgilux verzamelt, het gebruik dat ze hiervan maakt en de omstandigheden waarin ze deze informatie verspreidt. L’Oréal Belgilux kan u op de hoogte brengen via haar home pagina wanneer dergelijke veranderingen zich voordoen. L’Oréal Belgilux nodigt u evenwel uit om haar privacybeleid regelmatig na te gaan om de veranderingen te kennen.

 De website kan links bevatten naar derde websites die een belang vertegenwoordigen voor de gebruikers van de website. Indien u klikt op deze links, verlaat u de website. L’Oréal Belgilux heeft geen enkel recht ten aanzien van deze websites noch enig zicht op hun beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dewelke kan verschillen van deze van L’Oréal Belgilux. L’Oréal Belgilux weigert iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites van derden. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan derden of die door hen zijn verzameld zijn niet gedekt door de huidige verklaring van L’Oréal Belgilux met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Alvorens enige persoonlijke informatie mee te delen aan een vennootschap nodigen wij u uit om inlichtingen in te winnen over hun privacybeleid.

 Verzameling van persoonsgegevens

 Om beter tot uw dienst te zijn en te beantwoorden aan uw noden en belangen, verzamelt, verzendt en gebruikt L’Oréal Belgilux uw persoonsgegevens, onder het voorbehoud u te hebben bericht en uw toestemming te hebben verkregen, en, desgevallend, na registratie bij de locale autoriteiten voor de bescherming van gegevens.

 

 Wat de persoonsgegevens betreft die u gehouden bent mee te delen aan L’Oréal Belgilux, kan het uw persoonsgegevens betreffen  zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, maar ook uw financiële informatie ( nummer van uw bankkaart) en andere bijzondere informaties: login, paswoorden, informatie omtrent facturatie.

 

 Gebruik van persoonsgegevens

L’Oréal Belgilux kan van tijd tot tijd de informatie die u haar hebt verstrekt gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om producten of bijkomende diensten te ontwikkelen of te bevorderen)

 In de mate dat u uw voorafgaandelijke toestemming hebt gegeven, kan L’Oréal Belgilux de door u verstrekte gegevens delen met andere nauwkeurig uitgekozen bedrijven.

 

 L’Oréal Belgilux ontwikkelt voortdurend producten en diensten op basis van informatie en reacties die ze ontvangt van de websitegebruikers en de gebruikers van haar producten en diensten. Het kan gebeuren dat L’Oréal Belgilux deze informatie met u deelt, waarbij ze u informeert over andere producten die volgens haar waardevol kunnen zijn en u mogelijk interesseren.

 

 Indien u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen, gelieve dit dan simpelweg te melden wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of stuur L’Oréal Belgilux een e-mail naar het volgende adres: kerastase.belgium@loreal.com.

 

 Om beter te begrijpen hoe u en andere websitegebruikers, met de website omgaan en u op die manier een betere dienst te verschaffen, kan L’Oréal Belgilux uw persoonsgegevens ook gebruiken om de activiteit op de website te volgen.

 

 Iedere keer L’Oréal Belgilux de persoonsgegevens verzamelt, spant L’Oréal Belgilux zich in om een link op te nemen naar het privacybeleid op de pagina in kwestie.

 

 Niet verdelen van de persoonsgegevens

Uw informatie zal enkel verdeeld worden onder de agenten, raadgevers, dienstverleners en andere bedrijven van de groep L’Oréal. L’Oréal Belgilux verspreidt geen gegevens over uw individuele bezoeken op de website of persoonlijke informatie die uw identiteit vrijgeven aan andere derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming of in de gevallen voorzien door de wet.

 Beveiliging van de persoonsgegevens

Uw informatie zal bewaard worden op een intern gegevensbestand van L’Oréal Belgilux waarop enkel de agenten en de werknemers van L’Oréal Belgilux toegang hebben.

 De agenten of raadgevers die bij hun dienstverlening aan L’Oréal Belgilux toegang hebben tot de door u verstrekte gegevens, moeten deze informatie beveiligd en vertrouwelijk houden en ze zijn niet gemachtigd om deze te gebruiken voor andere doeleinden dan de dienstverlening die ze verzekeren voor L’Oréal Belgilux.

 

 Het kan gebeuren dat de informatie die u meedeelt elektronisch wordt verstuurd naar servers die gelegen zijn buiten het land waar u oorspronkelijk uw gegevens hebt ingegeven. Bovendien, kan deze informatie gebruikt worden, bewaard worden en behandeld worden buiten het land waar u deze hebt ingegeven.

 

 L’Oréal Belgilux neemt alle redelijke maatregelen met het oog op de bescherming van identiteitsgegevens die u verzendt naar de website, en om deze gegevens te beschermen voor ieder verlies, foutief gebruik en onwettige toegang, publicatie, aanpassing of vernietiging en dit overeenkomstig haar vertrouwensbeleid.

 

 L’Oréal Belgilux wijst u op het feit dat geen enkele internet verbinding volledig zeker en onfeilbaar is. Het kan onder meer gebeuren dat een e-mail verstuurd naar of van de website weinig zeker is. Wees dus bijzonder voorzichtig wanneer u beslist welke informatie u overmaakt per e-mail aan L’Oréal Belgilux. In geval van gebruik van een wachtwoord, identificatienummers of andere toegangsmiddels tot de website, valt de bescherming van dezen onder uw verantwoordelijkheid.

 Cookies

Voor meer informatie over “cookies”  : www.kerastase.be/nl-be/cookies

 

Machtiging

Wanneer u de website gebruikt en uw gegevens verschaft, stemt u toe met:

(i)     het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door L’Oréal Belgilux zoals omschreven in deze verklaring, en

(ii)   het overmaken van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europees Economische Ruimte.

 Juistheid van de persoonlijke informatie

U kan de gegevens controleren die L’Oréal Belgilux bewaart op uw naam door een e-mail te sturen naar kerastase.belgium@loreal.com.  L’Oréal Belgilux zal het mogelijke doen om u deze informatie te verschaffen (die ze bewaart) binnen de tijdelijk wettelijk passende grenzen. U kan L’Oréal Belgilux ook verzoeken om alle feitelijke onjuistheden te verbeteren betreffende deze informatie of om eenders welk deel van de informatie te verwijderen uit de L’Oréal Belgilux dossiers.

 Contact

Indien u verdere vragen, opmerkingen of twijfels hebt over deze verklaring betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer of over het gebruik van deze informatie op de website, of indien u een einde wenst te stellen aan deze communicaties, gelieve contact op te nemen met ons door een e-mail te sturen naar kerastase.belgium@loreal.com.